Zpět na hlavní stránku

Školní psycholog - PhDr. Marie Bělíková

Tel.: 533 433 626

Konzultační hodiny:
pondělí - čtvrtek7:45 - 8:15 h,
jinak dle domluvy
(2. patro - pracovna školního
psychologa)
belikova@zskrenova.cz


Náplň činnosti školního psychologa:

Diagnostika - depistáž, screeningy, dotazníky:
 • u žáků s výukovými a výchovnými problémy
 • u žáků v posledním roce povinné školní docházky se zaměřením na kariérové poradenství
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídách
 • řízení výchovných komisí školy
Konzultační, poradenské a intervenční práce:
 • pomoc třídním učitelům při sestavování individuálně vzdělávacích plánů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kariérové poradenství
 • individuální konzultace se žáky, s rodiči i s pedagogy
 • nápravná péče u neprospívajících žáků, u žáků s dílčím oslabením vývoje
 • účast na zápisu do 1. ročníku
 • konzultace se školním metodikem prevence
 • účast na výchovné komisi
Metodická práce a vzdělávací činnost:
 • účast na poradách školy
 • spolupráce s institucemi mimo školu
 • metodická pomoc učitelům
Administrativa:
 • příprava na práci s dětmi, vyhodnocování a analýza výsledků práce s žáky, vedení dokumentace žáků
 • výkazy práce, vypracovávání podkladů pro PPP, SPC aj.
Vzdělávání
 • studium odborné literatury, účast na seminářích, apod.

Školní psycholog pracuje na naší škole v rámci projektu RAMPS - VIP III a Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu, CZ.1.07/1.2.17/01.0013Projekt RAMPS - VIP III

Projekt RAMPS - VIP III navazuje na projekty VIP - Kariéra a RŠPP - VIP II.

Příjemce (žadatel projektu): MŠMT
Hlavní partner projektu: NÚV
Hlavní odpovědnost za projekt: MŠMT
Hlavní manažer projektu: MŠMT
Celková výše dotace: 244 445 813 Kč
Zahájení projektu: 2. 1. 2012
Doba trvání projektu: 24 měsíců

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb ve školách a školních poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy a metodiky.
Projekt má, mimo jiné, podpořit školní poradenská pracoviště, rozšířit síť preventivních služeb poskytovaných středisky výchovné péče.
Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol, zvláště pak žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření. Projekt je také zaměřen na pracovníky školských poradenských zařízení (SPC, PPP), včetně pracovníků středisek výchovné péče (SVP), na pedagogické a vedoucí pedagogické pracovníky podpořených škol.Cíle projektu RAMPS - VIP III v podmínkách ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

• Včasná psychologická a speciálně pedagogická péče o děti předškolního věku
• Screening žáků 1. ročníku se zaměřením na předpoklady pro čtení a psaní
• Včasná diagnostika žáků školy, u kterých se začnou projevovat výukové problémy
• Pravidelná nápravná péče u žáků s dílčím vývojovým oslabením jako prevence rizika výukového selhávání
• Metodická podpora třídních učitelů a ostatních pedagogů (pomoc při sestavování IVP, poskytování metodických materiálů)
• Získat rodiče pro užší spolupráci v oblasti odstraňování vývojových problémů u dětí (prohloubit komunikaci s rodiči, metodicky je vést).TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.<< zpět / top ^